La robotització i la digitalització afecta tots els sectors de la societat, molt principalment l’economia. Concretament, si ens fixem en el sector industrial, en aquests últims anys, un gran nombre d’empreses estan invertint en l’automatització dels seus processos per agilitzar la seva activitat i millorar la competitivitat. En el sector logístic, la revolució tecnològica està penetrant en el que s’anomena Logística 4.0, integrada per diferents tecnologies que faciliten els diversos processos que integren l’activitat d’emmagatzematge i transport. Aquestes tecnologies es basen en les bases de dades, la intel·ligència artificial, la robotització, la logística sostenible, l’última milla, entre altres.

Per dur a terme el procés de canvi i fer funcionar correctament aquestes tecnologies, és necessari formar els treballadors en la logística 4.0: de fet, una de les raons sobre les dificultats de contractació de personal que argumenten les empreses és la falta de formació (IFM Business School, 2017).

A U·TRANS compartim que per mantenir el nivell de competitivitat o inclús millorar-lo és necessari que hi hagi una innovació constant de les empreses. És per això, que des del sector públic cal que es posin les màximes facilitats per què aquesta innovació es produeixi (com és el cas de CIMALSA, Generalitat de Catalunya) en aquest cas, mitjançant un curs de formació basat en les noves tecnologies que integren la logística 4.0 adaptable segons el tipus de treballador de les empreses del sector logístic.

Distribució i logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat

En aquests últims mesos, U·TRANS ha estat treballant en el projecte “Distribució i logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, que té com a principals objectius promoure la competitivitat de la indústria local fonamentada en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. I en segon lloc, també millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. Aquest projecte es centra a la Zona Delta del Baix Llobregat, compresa pels municipis del Prat, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Castelldefels.

El projecte té dues fases:

  • Una primera Fase de Diagnosi del Sector i de detecció de necessitats formatives.
  • Una segona Fase de Definició i Implementació d’accions de Formació a mida de les necessitats detectades en la Fase anterior.

La diagnosi

Actualment, U·TRANS està treballant en la primera fase, que correspon a la de Diagnosi del Sector i de detecció de necessitats formatives. Els objectius específics d’aquesta fase són:

  • Determinar la situació actual, les perspectives i les tendències de futur del sector.
  • Identificar i caracteritzar les empreses del sector.
  • Detectar les necessitats formatives de les empreses del sector en l’àmbit de la logística 4.0
  • Establir les bases per dissenyar un Pla de Formació en l’àmbit de la logística 4.0.

Per detectar les bases del Pla de Formació en l’àmbit de la logística 4.0, hem estat en contacte permanent amb el teixit empresarial logístic de la Zona Delta. En aquest sentit, s’ha fet una enquesta a cinquanta empreses i entrevistat a una desena d’elles per tenir en compte la seva opinió i incorporar-ho al que  ja han fet també altres empreses consultores. També hem utilitzat les entrevistes i l’enquesta per saber en quina situació es troben actualment les empreses del sector logístic. D’aquesta manera, hem pogut conèixer les seves característiques principals, per exemple el nombre de treballadors, el seu nivell de facturació, la situació de la dona a l’empresa… I també hem pogut conèixer les seves perspectives de creixement, el seu nivell d’automatització actual dels processos i si tenen interès en les diverses tecnologies que integren la logística 4.0.

La segona fase de l’estudi determinarà el pla de formació més concretament.

Entrada següent

Baix Montseny

abril 17, 2019

Deixa un comentari